Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  προμήθεια  του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής  και περιφερειακών συστημάτων με στόχο την κάλυψη των αναγκών των […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας “Υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19” ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

O Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης […]

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με […]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ»

Ο Δήμαρχος  Ι.Π.  Μεσολογγίου  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: […]