Οριστικός Πίνακας Καθαριστών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης και Οριστικός Πίνακας Καθαριστών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης

   ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ   ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ