Τροποποίηση της αριθ 15945/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ  1195 /2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]