Πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 206 του Ν. 3584/07 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών από 31-3-2020 έως 4-4-2020

                                                                                                                Ι.Π. Μεσολογγίου 30 /3/2020 Λειτουργία Λαϊκών Αγορών από 31-3-2020 έως 4-4-2020 Σε συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διασποράς […]