ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                      Μεσολόγγι:   13-5-2021

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 8609

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                                                                

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι:

Με την υπ’ αριθμ. 132/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΣΛΩΡΖ-4ΨΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης εκμίσθωσης- παραχώρησης τεσσάρων (4) θέσεων περιπτέρων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την υπ’ αριθμ. 72508/10-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΙΗΟΡ1Φ-Ξ1Φ) απόφασή της.   Προβαίνουμε σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση – παραχώρηση τεσσάρων (4) θέσεων  περιπτέρων που βρίσκονται:

Κοινότητα Οδός Εμβαδόν Κατώτατο όριο προσφοράς/μήνα (€)
Αιτωλικού Κ. Λάσκαρη (πρακτορείο) 14,11τ.μ.

(κουβούκλιο και Κ.Χ.)

100,00€
Νεοχωρίου Κεντρική πλατεία 14,13τ.μ.

(κουβούκλιο  ……)

100,00€
Γουριάς Κεντρική πλατεία 14,05τ.μ.

(κουβούκλιο  …..)

50,00€
Λεσινίου πλησίον πλατείας 14,07τ.μ.

(κουβούκλιο και Κ.Χ)

50,00€

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31 – 1ος όροφος) την 28-5-2021, ημέρα Παρασκευή από ώρα 11:00 μέχρι 12:00.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού (ετήσιου) ενοικίου σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 132/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΣΛΩΡΖ-4ΨΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2631360964/995/992 (τμήμα Εσόδων & Περιουσίας) εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση esoda@1426.syzefxis.gov.gr .

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων (της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://messolonghi.gov.gr/) και  στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook