Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων στο Μεσολόγγι:

α. Επί  της πλατείας που βρίσκεται στα ανατολικά αλίπεδα της Δ.Κ.Μεσολογγίου.

β. Επί της πλατείας Νιαβή της Τ.Κ. Ευηνοχωρίου.

         Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν στους  ενδιαφερομένους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της προκήρυξης και να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου (Σταυροπούλου 21 ) το οποίο θα δέχεται τις αιτήσεις μέχρι  και την  14-06-2021.

         Οι θέσεις θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στο Δημαρχείο Μεσολογγίου στις 16-06-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00.

 Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για 10 χρόνια.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Δημοσίευση στο Facebook