ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                            Μεσολόγγι : 01-06-2021

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 9874

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση  καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 191/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΓ2ΩΡΖ-8ΟΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα :

Ημερομηνίες Δημοπράτησης

Α. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31 – 1ος όροφος) την 14-06-2021,  ημέρα Δευτέρα , ώρα έναρξης 10.00 π.μ. – ώρα λήξης 11.30 π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες αγροτεμαχίων έχουν  οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Β. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 22-06-2021,ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο ανάμεσα σε όλους τους δημότες και με τους ίδιους όρους.

Γ. Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα δηλαδή την 28-06-2021, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του συνολικού (ετήσιου) ενοικίου σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5, της υπ’ αριθμ. 191/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΓ2ΩΡΖ-8ΟΔ)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι (τηλ. 2631360964/995) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων (της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://messolonghi.gov.gr/) και  στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 2021

 

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook