Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την   :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    » ,σύμφωνα με την από  16-04-2021  τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση της  προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  118 παρ.3& 120 του Ν.4412/2016 καθώς και του άρθρου 128 του Ν.4782/2021 .

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό :δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά  ευρώ και είκοσι επτά λεπτά( 19.997,27 €)  και θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6662.04 :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    » .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  προμήθεια  έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 525/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 613ΓΩΡΖ-ΦΒΤ) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο ,όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη  24/06/2021  και ώρα 10:00 π.μ.,στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι ,1ος όροφος  Τ.Κ:30200 και e-mail : panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr. ή elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr

Θα πρέπει να αναγράφονται :

 

Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ( Πρωτόκολλο Δήμου )

Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  ,Τ.Κ:30200

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΟΠ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Προϋπολογισμού μελέτης : 19.997,27€ (με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη   24/06/2021 και ώρα : 10.00 π.μ.

               «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της από   16-04-2021   τεχνικής   περιγραφής της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , με κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη του Δήμου μας και αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας .

Η υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα  αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται πλήρως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.

Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη  στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα  του ΚΗΜΔΗΣ  (άρθρο 120 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) .

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση –αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
  5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθμό  14/2021  Μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .
  7. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 .
  1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των ειδικών όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 16-04-2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 2631360983,987 (κ.Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή -Καλτσούλα Ελένη ).

 

Ο Δήμαρχος

 

Λύρος Κώστας

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook