ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11745/29-06-2021

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020»

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας (ΕΤΘΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016)

της πράξης / του έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

 Ο Δικαιούχος Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου  διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου στην οδό Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι, θα διεξαχθεί με ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 236/2021  απόφαση  της Οικονομικής   Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΩΙΠΩΡΖ-ΨΩΣ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι 5073468 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 294.049,78€ (δαπάνη εργασιών, χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  54.057.00€ (δαπάνη εργασιών, χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 21/2021  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 95277 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/07/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16/07/ 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ..

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και ισχύει.

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:

α)   σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται έως 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση και εν προκειμένω εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ (9.670,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας (ΕΤΘΑ).

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2021ΣΕ08610052.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μετά  από  εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου  εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οδός             :               Σταυροπούλου 31

ΤΚ                  :               30200 Μεσολόγγι

Τηλ.               :               26313 63333

Telefax          :               2631025041

E-mail            :               kufvag@2607.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα   :               http://www.messolonghi.gov.gr

Κωδ. NUTS   :               EL631

 

Ι. Π. Μεσολογγίου, 29/06/2021

Ο  Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 

 Διακήρυξη_21PROC008844400 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΝΞΒΩΡΖ-Δ0Ζ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 ΣΤΑΤΙΚΑ

ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ

 

Δημοσίευση στο Facebook