ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Ταχ. Δ/νση: Λιμένας

Ταχ. Κώδικας: 302 00 – Μεσολόγγι

Πληροφορίες: Θεοδώρου Κων/να

Τηλ.:  26310 – 55010, 2631363331

Τηλεφ./ fax26310 – 25041

 

 

 

 

 

 

 

ΙΠ Μεσολογγίου 29/6/2021

Αριθμ. Πρωτ 340

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης για την προφορική φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης (Ε1= 1020,03 τ.μ)  στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) για την ίδρυση  και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι::

Σύμφωνα με την αριθ. 44/2021 απόφασή του και την αριθ.  23/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου, στις  13 Ιουλίου  ημέρα Τρίτη και  ώρα  από 10:00 π.μ. έως11:30.μ.μ  στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Λιμάνι Μεσολογγίου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής  εκτίθεται σε προφορική φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία η  εκμίσθωση  τμήματος γεωτεμαχίου συνολικής έκτασης (Ε1= 1020,03 τ.μ)  στο Λιμάνι Μεσολογγίου (Ο.Τ 245) για την ίδρυση  και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α1, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος

 

Β. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί  στις 20 Ιουλίου ,ημέρα Τρίτη  την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Γ) . Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 27 Ιουλίου ,ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του συνολικού (ετήσιου) μισθώματος σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6,7 και 8, της υπ’ αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ: ΡΙ64465ΙΩ6-Λ64)  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου

Πληροφορίες θα παρέχονται στο Τηλέφωνο:2631055010, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00  πμ έως 14:00 μ.μ .

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί: σε μια ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα της ΠΕ Αιτωλ/νίας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Δημοτικού Λιμενικού ΙΠ Μεσολογγίου , στο Πρόγραμμα Διαύγεια  και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://messolonghi.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την διακήρυξη  εφόσον έχουν στείλει προηγουμένως αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΙΠ Μεσολογγίου: limenikotam@1426.syzefxis.gov.gr. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (πλήρη επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ  

 

αποφαση 44_2021 δημοπρασιας Ε1

Δημοσίευση στο Facebook