Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας  με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ , TONER ΚΛΠ  ΄΄ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, συμβατικής αξίας  20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και

Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

Να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός έξι  (6) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Προμηθειών) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στο Δημαρχείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Τ.Κ. 30200 και συγκεκριμένα έως την Πέμπτη   15/07/2021 και ώρα 11,00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

(Δηλ.: επώνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά,ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/νση: Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο) Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι

(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ , TONER ΚΛΠ  ΄΄
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20.000,00€
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:  15/07/2021

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη.

Η διενέργεια της ανάθεσης της  Προμήθειας   θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας (Οικονομικής Υπηρεσίας).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, να συμπεριλάβετε εντός του φακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

 α)προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού  φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με:

  • Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων  πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.
  • Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016 σε ισχύ

β) Από την αρμόδια Δ..Ο.Υ  έναρξη εργασιών από την οποία αποδεικνύεται η δραστηριότητα του ενδιαφερομένου.

γ)Πιστοποιητικά εγγραφής και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση /εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα πρόσφατης έκδοσης

δ) Τεχνική Προσφορά, με την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων.

ε) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2631360983, 987.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2631360983, 987, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου http://www.messolonghi.gov.gr, στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΔΩΝΙΣΜΟ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

 

 

Δημοσίευση στο Facebook