Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης στην παραλία ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’  Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ & παραλία ‘’ΔΙΟΝΙ’’ Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με λήξη των συμβάσεων την 31.12.2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β 1798) η οποία  τροποποιεί την υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β΄  1864) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/ 29-06-2020 (Β΄  2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) καθώς και την υπ’ αριθ. 78157ΕΞ2021/30-06-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

α)Την υπ’ αριθμ. 260/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΦΗΩΡΖ-54Π)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

β)Το υπ’ αριθμ. 52575 ΑΠΑ 2021/12-07-2021 έγγραφο της  Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: Γνωμοδότηση επί του σχεδίου των όρων διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με δημοπρασία για τις παραλίες «Λούρος» και «Διόνι» Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζονται στους κατωτέρω  πίνακες :

Α. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Α/Α Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) παραχωρούμενης έκτασης ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου (Ε.Γ.Σ.Α. 87)* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1.  

ΑΙΤΩΛΡ3

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.

Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=256047,7336 Ψ=4243022,7721 Χ=256048,2515 Ψ=4243025,7271 Χ=256053,1764 Ψ=4243024,8640 Χ=256052,6585 Ψ=4243021,9090

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=256043,2109 Ψ=4243013,4145 Χ=256092,4603 Ψ=4243004,7817 Χ=256094,1865 Ψ=4243014,6312 Χ=256044,9367 Ψ=4243023,2623

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

2. ΑΙΤΩΛΡ4

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=250τ.μ

 

Α.ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255973,8105 Ψ=4243023,6317 Χ=255998,7981 Ψ=4243022,8430 Χ=255999,1136 Ψ=4243032,8380 Χ=255974,1260 Ψ=4243033,6268

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 1.500,00€

 1.500,00 €  , για ξαπλώστρες-ομπρέλες]

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

 Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

3. ΑΙΤΩΛΡ9

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255115,1610 Ψ=4243116,9540 Χ=255114,9280 Ψ=4243119,9450 Χ=255109,9430 Ψ=4243119,5560 Χ=255110,1770 Ψ=4243116,5650

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255091,0150  Ψ=4243105,0415 Χ=255140,8639  Ψ=4243108,9299 Χ=255140,0859  Ψ=4243118,8991 Χ=255090,2371  Ψ=4243115,0092

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

4.  

ΑΙΤΩΛΡ10

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                               Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών Ε=485τ.μ

 

ΚΑΝΤΙΝΑ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=255294,  Ψ=384243126,76 Χ=255329,  Ψ=844243126,76 Χ=255330,  Ψ=234243112,49 Χ=255294,  Ψ=784243112,49

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

 Β. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  Δ. Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

Α/Α Θέση και εμβαδόν (τ.μ.) παραχωρούμενης έκτασης ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ πολυγώνου (Ε.Γ.Σ.Α. 87)* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1. ΑΙΤΩΔΝ2

Παραλία Διόνι Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                        

      Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246475,06  Ψ=4248076,67

Χ=246478,23  Ψ=4248076,4

Χ=246478,23  Ψ=4248069,79

Χ=246475,32  Ψ=4248069,79

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246455   Ψ=4248082

 Χ=246480  Ψ=4248082

Χ=246480   Ψ=4248063

Χ=246455   Ψ=4248063

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

2. ΑΙΤΩΔΝ3

Παραλία Διόνι Δ.Ε. Οινιαδών

 

Α. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας Ε=15τ.μ.                        

      Β. Ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, Ε=485τ.μ

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246394,09    Ψ=4247897,81

Χ=246397,27    Ψ=4247897,55

Χ=246397,53    Ψ=4247890,93

Χ=246394,62    Ψ=4247890,67

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246394   Ψ=4247901

Χ=246375   Ψ=4247903

Χ=246375   Ψ=4247887

Χ=246394   Ψ=4247887

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 3.300,00€

1) 300,00€ για καντίνα

2) 3.000,00€ για ξαπλώστρες-ομπρέλες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2022

Οι ανωτέρω παραχωρούμενοι χώροι απεικονίζονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη στο παράρτημα της διακήρυξης  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ημερομηνία και Τόπος Δημοπράτησης :

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. – ώρα λήξης 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  (Σταυροπούλου 31 – Μεσολόγγι).

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 02η του μηνός Αυγούστου έτους 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικώς στο άρθρο 6 της  Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι στα τηλέφωνα 26313 60964/995 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2021

Δημοσίευση στο Facebook