1.   Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», (CPV: 45212200-8, 45212290-5) με συνολικό προϋπολογισμό 806.451,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 1.000.000€ (με ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.messolonghi.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή τους. Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός διαγωνισμού 182301).

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.129,03 €. Η  ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (600.000,00 €) και ιδίους πόρους (400.000,00 €) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

  1. Πληροφορίες δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λύτρα Μάριο (Τηλ: 2631363320, mail: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr)

 

Ο  Δήμαρχος

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Κώστας Λύρος

 

Τεχνική Περιγραφή 33-2021 Μελέτη 33-2021 2021-07-20 13442 Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική Περιγραφή 33-2021

 Μελέτη 33-2021

Δημοσίευση στο Facebook