Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.
  5. Την υπ’ αριθ. 55472/23.7.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021).
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  7. Το υπ΄αριθ.πρωτ.: 56982/30.7.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
  8. Τις ανάγκες των Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
  9. Την υπ’αριθμ.304/6.8.2021 (ΑΔΑ: 6Γ8ΤΩΡΖ-ΩΒΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 47 ατόμων μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Διδακτικό έτος 2021-2022
    Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων 

6 ώρες ημερησίως

10  
    Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων 

4 ώρες ημερησίως

29  
    Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων

3 ώρες ημερησίως

8  

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

 Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου http://www.messolonghi.gov.gr/

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης: 15.788/6.8.2021 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: work@2608.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 9 μέχρι 13 Αυγούστου 2021 
Δημοσίευση στο Facebook