Αρ. Πρωτ.: 17180 Ημ/νία : 17/08/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συντήρηση -επισκευή οχημάτων /μηχανημάτων έργου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό η υπηρεσία με τίτλο ” Συντήρηση -επισκευή οχημάτων /μηχανημάτων έργου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ” προυπολογισμού 59.638,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ανα ομάδα ως εξής :

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α

ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΧ -ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΗΥ 6901,ΚΗΥ 7454,ΚΗΥ7514 ΕΡΓΑΣΙΑ :440,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

3.257,67

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 40353,ΜΕ 116160 ΕΡΓΑΣΙΑ :420,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :628,38
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 7506,ΚΗΥ 7519,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 7541 ΕΡΓΑΣΙΑ :1.330,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :250,00
4. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 7474,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7540 ΕΡΓΑΣΙΑ:1.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:5.312,70
5. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 7464,ΚΗΥ 7514 ΕΡΓΑΣΙΑ :800,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :1.438,00
6. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΗΥ 7541 ΕΡΓΑΣΙΑ:1.585,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:8.412,45
7. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥJCB ΜΕ 102677 ΕΡΓΑΣΙΑ :1.190,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:2.003,29
8. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ ) ΑΜ 58427 ΕΡΓΑΣΙΑ:400,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :2.561,00
9. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΕ 140401 ΕΡΓΑΣΙΑ:600,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:1.365,88
10. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ 122595 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:3.221,20
11. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 7464,ΚΗΥ 7514 887,09
12. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΗΥ 7541,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 7518,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 7506,ΚΗΥ 7509,ΚΗΥ 7466 7.056,45
13. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 90090 1.209,67
14. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 6998,ΚΗΥ 7552 306,45
15. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 7456,ΜΕ 140402,ΜΕ 40353,ΜΕ 102677,ΚΗΥ 7474,ΚΗΥ 7464,ΑΜ 58427,ΜΕ 90090,ΚΗΥ 7518,ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 7544,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7453,ΚΗΥ 7454 2.419,35
ΣΥΝΟΛΟ χωρις ΦΠΑ (24%) 48.095,45
ΦΠΑ 24% 11.542,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.638,35
1.      Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 Ταχ.Κωδ.:30200 Τηλ.:2631360983,987 Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

2.    Κωδικός CPV: (CPV :50110000-9,5010000-6,50110000-9,34300000-0)

3.    Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.     Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ” Συντήρηση -επισκευή οχημάτων /μηχανημάτων έργου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ” ποσού 59.638,35 €

5.     Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6.     Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.H ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 24/08/2021 και ώρα 10.00 π.μ .Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/09/2021 και ώρα 11.00 π.μ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/09/2021, ώρα 11 :00 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,Τ.Κ :30200, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (2ος όροφος).

7.     Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.     Εγγύηση συμμετοχής : Μετά την τροποποίηση του άρθρου 72 από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 δεν προβλέπεται πλέον η εξαίρεση του συνοπτικού διαγωνισμού από την υποχρέωση προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής, συνεπώς απαιτείται η προσκόμισή της το οποίο αντιστοιχεί σε ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,

9.     Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Λύρος Κώστας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΑ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook