ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝ.ΚΑΤΑΤ. ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ 2021

Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (ΜΕΧΡΙ 31.08.2021).
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση work@2608.syzefxis.gov.gr
Δημοσίευση στο Facebook