Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 49.600,00 €.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Η πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

            Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.           

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

            Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63320, fax 2631025041 αρμόδιος Λύτρας Μάριος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη 32-2021

Όροι Διακήρυξης 21PROC009135472

 ESPD REQUEST

Δημοσίευση στο Facebook