ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Μεσολόγγι  06/09/2021

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 19346

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                  

Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο

Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Τηλ.: 2631360983-987

ΦΑΞ: 2631025041

 

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση Δήμο  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για

τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ (132) Μεσολογγίου  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Μεσολογγίου . Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της  Δημοτικής Ενότητας του Μεσολογγίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , σε κεντρική οδό  και πλησιέστερα κατά το δυνατό στο δημαρχείο στην έδρα του Δήμου επί της οδού Σταυροπούλου 31 .

Ο χώρος να είναι ισόγειος και να έχει εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας περίπου 170 τ.μ.(καθαρά) +/- 5%. Ως «μη ωφέλιμη» επιφάνεια είναι αυτή που περιορίζεται από δομικά ή αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ύψος κάτω από 2,00μ., από εισόδους υπογείων/καταπακτών κλπ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο,1ος όροφος ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .Αρμόδιοι υπάλληλοι Ελένη Καλτσούλα ,Παναγιωτοπούλου  Λαμπρινή ,Τηλέφωνο 2631360983,987.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

 

                                               ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΕΠ(1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΕΠ.odt (1)(1)

 

Δημοσίευση στο Facebook