ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ: ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Τηλ.:2631363336

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ….23/…..9../2021

Αρ. Πρωτ.:…22785

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος ΙΠ Μεσολογγίου   διακηρύττει ότι την …14 .. του μηνός .ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…. του έτους 2021 ημέρα ……. .Πέμπτη.. και ώρα ..12 :00………(λήξη παράδοσης των προσφορών), όπως ορίζεται από το άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  με αριθμό  διαγωνισμού 183395    σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. …… 341/21        απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου  (ΑΔΑ: …    ΨΡΒΔΩΡΖ-15Ω ..) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου κ Βίγλα του Δήμου Μεσολογγίου του  Νομού Αιτωλοακαρνανίας,

 

προϋπολογιζόμενης αξίας 2.500.029,46 €, χωρίς Φ.Π.Α.

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. όπως τροποποιήθηκε από τον 4782/2021

 

  1. Κατηγορίες εργασιών:

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  τρίτης κατηγορίας   με CPV:45232130-2    υδραυλικά έργα ,  CPV 45240000-1  χωματουργικές εργασίες   ,CPV 45223000-6  Τεχνικά έργα

 

  1. Αντικείμενο του έργου:

Το προτεινόμενο έργο αφορά την τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης όμβριων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στις περιοχές Βίγλα και Αγ .Δημητρίου  στο Δήμο Μεσολογγίου

 

  1. Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

  1. Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας   3ης τάξης  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και σε έργα κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε :

α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

  1. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : . 21PROC009220763 2021-09-17 ., του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η …19./…10../2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα ….12:00….. π.μ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr             17 ./..9./2021 24./..9./2021 .14/  10  /2021  12..ΠΜ

 

  1. Εγγυήσεις συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 50000,58  (πενήντα χιλιάδων και π χιλιάδων) ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

  1. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ  (18) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

 

  1. Παραλαβή τευχών:

Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www. http://messolonghi.gov.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΣΤΑΣ  ΛΥΡΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

προυπολογισμος

ΣΧΕΔΙΟ 1 – ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ-Model

τεχνικη εκθεση

τιμολογιο

Δημοσίευση στο Facebook