ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. :23292/23-09-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό (κάτω των ορίων ) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με CPV CPV:31711000-3 /Ηλεκτρονικό υλικό ,30213300-8 /επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές , 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 24.400,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο των δύο (2) τμημάτων Α+Β και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα της απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του τμήματος.

1.   Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 Ταχ.Κωδ.:30200 Τηλ.:2631360983,987 Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

2.   Κωδικός CPV: :31711000-3 /Ηλεκτρονικό υλικό ,30213300-8 /επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές , 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

3.   Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.   Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ”Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ,μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ” ποσού 24.400,00 €

5.   Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

Θ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 21/10/2021 ημέρα Τρίτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ.

6.   Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7.   Εγγύηση συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής _ διαγωνισμού, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συνολικού ή μέρους

προϋπολογισμού της μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά, σε μορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

8.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.messolonghi.gov.gr στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , (αρμόδιοι υπάλληλοι : Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Γεωργία Σακαβέλα , τηλ.2631360983,987).

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

Λύρος Κώστας

espd-request-v2(4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII -δηλώσεις αποκλεισμού_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ -έντυπο οικονομικη προσφορα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ -Σχέδιο σύμβασης_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -μελετη_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook