ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Μεσολόγγι:29/09/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                                                                     Aρ.πρωτ.:23795

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

Πληροφορίες: Καλτσούλα Ελένη

Τηλ. : 26313-60983/987

FAX: 26310-25041

     ΠΡΟΣ

        ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  «Προμήθεια Επίπλων Γραφείου & Λοιπού Εξοπλισμού για την Λειτουργία των Δομών Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου», σύμφωνα με την από  10-09-2021  τεχνική περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης .

Κριτήριο ανάθεσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η ανάθεση της προμήθειας  θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  118 παρ.3& 120 του Ν.4412/2016 καθώς και του άρθρου 128 του Ν.4782/2021 .

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό : -Τρείς χιλιάδες εκατό ευρώ  (3.100,00 €) με Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τους  ΚΑ: 60.7133.01  «Επιπλα Κέντρου Κοινότητας ποσό 2.300,00€) & Κ.Α. 60.7133.02 «΄Επιπλα Κοινωνικού Παντοπωλείου ποσό 800,00€  ».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α)η υπ’ αριθ.  1028       /2021  (ΑΔΑ : 608ΓΩΡΖ-ΞΤΘ)  & β) η υπ΄ αριθμ. 1029/2021 (ΑΔΑ : 6ΘΛΩΩΡΖ-Υ1Β)  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) οι βεβαίωσεις της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων) αναλήψεων  υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων  με α/α  1 και α/α 1 αντίστοιχα.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο ,όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη  12/10/2021  και ώρα 10:00 π.μ.,στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι ,1ος όροφος  Τ.Κ:30200 και e-mail : elenikaltsoula@2607.syzefxis.gov.gr ή panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr.,

Θα πρέπει να αναγράφονται :

 

 

Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ( Πρωτόκολλο Δήμου )

 

Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  ,Τ.Κ:30200

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : για την «Προμήθεια  Επίπλων Γραφείου και Λοιπού Εξοπλισμού για την Λειτουργία των Δομών Κέντρου Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο Συντήρηση – Επισκευή ποδηλάτων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου »

Προϋπολογισμός δαπάνης  : 3.100,00€ (με Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 12/10/2021 και ώρα : 10.00 π.μ.

               «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της από  10-09-2021   Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή  του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης .

Η υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα  αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης τεχνικής περιγραφής  και τα αποδέχεται πλήρως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση –αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
  5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθμό  15/2021  Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου   Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .
  7. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 .

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή να έχουν εκδοθεί  μέσω gov.gr. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 2631360983,987 (κ.Καλτσούλα Ελένη-Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ).

 

Ο Δήμαρχος

 

Λύρος Κώστας

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΕΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2021

 

 

Δημοσίευση στο Facebook