ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. :26166/12-10-2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  (κάτω των ορίων ) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 », με CPV : 15000000-8-Τρόφιμα   συνολικού  προϋπολογισμού 40.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  13% &  24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά   για τη συνολική  προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών  , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης με αριθμό 89/2021 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31

Ταχ.Κωδ.:30200

Τηλ.:2631360983,987

Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

  1. Κωδικός CPV: : CPV : 15000000-8-Τρόφιμα

3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   “    ποσού  40.000,00 €

5.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 04/11/2021  ημέρα Πέμπτη   ώρα 10:00 π.μ  στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  14/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.Εγγύηση συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής διαγωνισµού, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συνολικού ή µέρους προϋπολογισµού της µελέτης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

  • εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
  • εγγύηση συµµετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή µαζί µε την προσφορά, σε µορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

9.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.messolonghi.gov.gr   στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα  Προμηθειών & Αποθήκης   του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , (αρμόδιοι  υπάλληλοι : Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Γεωργία Σακαβέλα ,   τηλ.2631360983,987).

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

                                                          Λύρος Κώστας

 

espd-request-v2(4)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ_signed

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 13-10-2021_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΑΑ)_signed

Δημοσίευση στο Facebook