ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Γκιάφη Μαρία

Ταχ. Δ/νση :Σταυροπούλου 31 –  30200 – Μεσολόγγι

Τηλ: 2631360988

              

 

 

 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 22/09/2021

 

                Αρ.Πρωτ.: 22562

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του  άρθρου 163 του Ν.3584/07 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις της παργ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλ.π. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχωντου δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παργ. 2 του Ν 3852/2010.
 3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παργ. 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστάθηκε με την παργ. 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 .
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παργ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από την παραγ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
 5. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου έχουν οριστεί πέντε  Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν  πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών εκ των οποίων έχουν καλυφθεί μόνον οι δύο (2).
 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν.2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 524/Τ.Β΄/2012 και ισχύει
 8. Την αριθ. 22396/22-9-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη ειδικού Συνεργάτη
 9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα οικονομικά – λογιστικά .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

1) Γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη του Δήμου ως εξής:

 ΠΕ Οικονομικού  για επικουρία του Δημάρχου σε θέματα οικονομικά – λογιστικά .

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα , να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.:

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,
 • Βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία ,
 • Αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου κατά περίπτωση ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού), αντίστοιχου τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης ,
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας,
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ,
 • Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα  ως αναφέρονται παρακάτω:

Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)

Να  έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007)

Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν. 3584/2007)

Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν. 3584/2007)

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Τα παραπάνω δύναται να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31- Τ.κ. 30200 από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες. Δύναται
 • ή να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

3) Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί  ύστερα από δημόσια  γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο . Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

4)  Ο Ειδικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται  στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία  με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί  αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται μόνον προς τον Δήμαρχο.

5) Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του Ειδικού Συνεργάτη, του Ειδικού Συμβούλου και του Επιστημονικού Συνεργάτη (άρθρο 163 παργ. 7 του Ν. 3584/2007) , μπορεί όμως με απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παργ. μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη όπου στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή η παργ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006.

6) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί .

7) Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, , καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .

8) Η Σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη, εφόσον ο αντικαταστατής του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του .

9) Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την δημοσίευσή της

Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 5ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα

10) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συνεργατών

11) Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού .

 

  

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ   

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευση στο Facebook