Το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΠΑΡΚΟ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029048 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την υπ’άρ. 1900/25-05-2018 Απόφαση ένταξης.

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπλαση της οδού Κύπρου με διαμόρφωση πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, ανάπλαση και πεζοδρόμηση του διαύλου της πόλης και ανάπλαση του Βυρώνειου πάρκου.

Στην οδό Κύπρου το ανατολικό τμήμα διαμορφώθηκε σε ενιαίο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο εξυπηρετώντας τις καθημερινές μετακινήσεις πεζών –ποδηλατών και με δυνατότητα ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής . Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα υλικά για να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνηση πεζών και ποδηλατιστών και έγινε φύτευση δέντρων και θάμνων. Η παρουσία στη ζώνη αυτή χρήσεων εκπαίδευσης – κατοικίας και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την άμεση γειτνίαση με τις αναπλάσεις των γειτονιών του ιστορικού κέντρου διαμορφώνει μια ζώνη ασφαλούς κίνησης και αναψυχής του ευάλωτου χρήστη (μαθητών – ηλικιωμένων) και ανάπτυξης δραστηριοτήτων . Το κατάστρωμα κυκλοφορίας οχημάτων με συνολικό εύρος 7,0μ διατηρεί το πλάτος των 3,5 μ έκαστης λωρίδας, διασφαλίζοντας την διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου εξυπηρέτησης . Κατά μήκος του Αύλακα διαμορφώθηκε δρόμος ήπιας κυκλοφορίας μικτής χρήσης που συνδέει την περιοχή του παλαιού Δημαρχείου με την οδό Κύπρου και προσφέρει μια ζώνη αναψυχής πλάι στο κανάλι .

Στο Βυρώνειο διαμορφώθηκε ένα skate park για χρήση από τους μαθητές των σχολείων της περιοχής με τοίχους από σκυρόδεμα οι οποίοι θα διατίθενται για graffiti. Σε όλη την περιοχή ανάπλασης, τοποθετήθηκε φωτισμός, σήμανση, κάδοι και παγκάκια.

Στην περιοχή ανάπλασης έγιναν επίσης, εργασίες υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων χαμηλής τάσης διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2021 με δαπάνη 1,8εκ.€. Κύρια επιδίωξη της κατασκευής του είναι η ανάπτυξη της περιοχής, η παραχώρηση χώρου για την ήπια μετακίνηση πεζών –ποδηλατών, η ανάδειξη της ομορφιάς της περιοχής, η προσέλκυση τουρισμού, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και παράλληλα η διασφάλιση του υφιστάμενου επιπέδου εξυπηρέτησης της οδού Κύπρου για τα οχήματα.

 

                                       

                              

Δημοσίευση στο Facebook