ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει φάκελο προσφοράς για την  προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων εργαζομένων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  έτους 2021 » , αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  35.052,32€ συμπ. ΦΠΑ,  στο Πρωτόκολλο  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο )  ή στο  email του Δήμου (panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr), έως την Τρίτη  23/11/2021  και ώρα 10:00’π.μ.

Τα είδη θα πρέπει να καλύπτουν τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθ.100/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία εγγράφων προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής .

Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε: 35.052,32€  συμπερ.ΦΠΑ (24%)

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στους  ΚΑ του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2021:

                 Κ.Α (Δημοτικοί πόροι )  
                       2021 (€)
20.6063.01 18.825,68  
30.6063.01 2.430,40  
35.6063.01 3.453,40  
50.6063.02 2.016,24  
15.6063.02 8.326,60  
                               ΣΥΝΟΛΟ                  35.052,32  
 

                                         Γενικό σύνολο    35.052,32

 

 

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προυπολογισμού οικ.έτους 2021 στους Κ.Α 20.6063.01,30.6063.01,35.6063.01,50.6063.02,15.6063.02 για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι υπ.αριθμ. 1192,1197,1191,1196,1206/2021(ΑΔΑΜ:21REQ009528624 2021-11-12).

Για την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας  θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  να αποστείλουν  σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021

μέχρι την Τρίτη 23-11-2021 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Στο φάκελο  προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται   τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει  (αριθμός ,αντικείμενο -είδος )  καθώς και σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική.
3. Δείγμα για κάθε προσφερόμενο είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά του και η συμφωνία του με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Η προσκόμιση δείγματος για όλα τα ζητούμενα είδη και η σαφής συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών έκαστου προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις  που ορίζονται στην  μελέτη  είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.

Ο κάθε προμηθευτής – οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει έναν πίνακα  όπου θα αναγράφεται: το είδος του υλικού με τον αύξων αριθμό της μελέτης, η εμπορική του ονομασία, η χώρα προέλευσης του, τα πρότυπα κατασκευής  που το συνοδεύουν. Το κάθε δείγμα θα φέρει σήμανση με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο ο προμηθευτής θα αναγράφει τον αύξοντα αριθμό του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) για διευκόλυνση του έργου αξιολόγησης.

Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν τα δείγματα  με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στο Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών, το οποίο θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα.

Η επιστροφή των δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 214 του ν. 4412/2016.

Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα μείνουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στείλει αυτά σε οποιαδήποτε κατά κρίση του εργαστηρίου για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. (Πρβλ. αρ. 214 ν. 4412/2016).

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή υπεύθυνη δήλωση (όπως περιγράφεται στο άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016), στην οποία θα αναγράφεται «ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016».

5.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

  1. 6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της) ή Βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. (ή ΓΕΜΗ).
    8. Για τα νομικά πρόσωπα: Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από την αρμόδια αρχή ( πχ ΓΕΜΗ) με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νομικής εκπροσώπησης ( π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποιητικό μεταβολών) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Καθώς και ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθ.: Α.Μ. 100/2021  Μελέτη.

 

 

 

 

 

Συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφα:

1)            Η με αριθμ. 100/2021 μελέτη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

2)            Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΑ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΑΑ)

 

 

Δημοσίευση στο Facebook