ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

  ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

«Επεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Εθνικό Στάδιο Μεσολογγίου, Κλειστό Γυμναστήριο Αιτωλικού)»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2019 & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

                                 (Κ.Α. 30.7331.18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Εθνικό Στάδιο Μεσολογγίου, Κλειστό Γυμναστήριο Αιτωλικού)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α.  45.000,00  €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 36.290,32 € (χωρίς αναθεώρηση και  Φ.Π.Α)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο κα Μαρία Μαστοράκη: 2631363301, Fax:2631025041.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κωδικοί CPV: 45212200-8 και με Αριθμό Διαγωνισμού:183990.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:  25/11/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 9/11/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 10:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για Έργα  Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  ορίζεται στο ποσό των 726,00 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΜΕΔΕ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τόπος κατασκευής του έργου: Δημοτική  ενότητα Μεσολογγίου και Αιτωλικού.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά  στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου   (τηλ. 26313-63301,  fax 2631025041 αρμόδια Μαρία Μαστοράκη)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                          Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    19/11/2021

                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (21PROC009604273 2021-11-25)

Μελέτη 38-2021

Δημοσίευση στο Facebook