Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ταχυμεταφορά φακέλων και δεμάτων (Courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, έως του ποσού των 5.000,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη του Δήμου, μέχρι και την Παρασκευή 07/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, (Σταυροπούλου 31), 1ος όροφος, τηλ. 2631360983,987.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη ημέρα και ώρα 09:00 π.μ. Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .

 

Ο Ενιαίος Φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων:

  • είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ και είναι κάτοχος γενικής ή ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρα 11 & 12 του Ν. 4053/12).
  • δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις:

α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η δήλωση αφορά τους διαχειριστές,β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώνει παραπάνω.

2. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο αναρτημένο έντυπο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16,το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του «άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α ‘/1-4-219)». Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ ελάχιστον:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την πρόσκληση του Δήμου για υποβολή δικαιολογητικών μειοδότη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τον ίδιο και σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο.

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, που θα συνταχθεί μετά την πρόσκληση του Δήμου για υποβολή δικαιολογητικών μειοδότη, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες, εφόσον αυτοί έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση.
  3. Γενική ή ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ (άρθρα 11 & 12 του Ν. 4053/12).
  4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα:

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής:

α) ΦΕΚ σύστασης,

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας. Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε , Ε.Ε , Ι.Κ.Ε. της ημεδαπής:

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα,
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας.

H Μελέτη και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: http:// www.messolonghi.gov.gr

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

 MEΛΕΤΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2022 / ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook