Ο Δημος ΙΠ Μεσολογγιου διακηρύττει ότι την 8η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), όπως ορίζεται από το άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αριθμό διαγωνισμού 185847 σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 445/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 66ΩΧΩΡΖ-ΘΔΖ ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ » και συγκεκριμένα στην περιοχή εντος του Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

προϋπολογιζόμενης αξίας 6.650.000 €

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. όπως τροποποιήθηκε από τον
4782/2021

1. Κατηγορίες εργασιών:
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με CPV:45231300 υδραυλικά χωματουργικά έργα , CPV 45223000-6 τεχνικά έργα ,CPV 45232130-2 υδραυλικά έργα.

2. Αντικείμενο του έργου:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την
α) η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 81.610 m από τα οποία τα 2.500 m είναι HDPE 63 10 ATM, τα 35.500 m είναι HDPE 90 10 ATM, τα 23.500 m είναι HDPE 110 10 ATM, τα 10 m είναι HDPE 125 10 ATM, τα 9.500 m είναι HDPE 140 10 ATM, τα 3.350 m είναι HDPE 160 10 ATM, τα 2.600 m είναι HDPE 225 10 ATM, τα 580 m είναι HDPE 280 10 ATM, τα 320 m είναι HDPE 315 10 ATM, τα 3.550 m είναι HDPE 400 10 ATM, τα 50 m είναι DI 100, τα 100 m είναι DI 125 και τα 50 m είναι DI 400.
β) η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ρύθμισης της πίεσης του δικτύου με DATA
LOGER

3. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από « Π.Δ.Ε. ΣΑΕ ΕΠ 001 »

4. Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και σε έργα κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε :
α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : . 185847 ., του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η 15/2/2022 ημέρα Δευτερα
και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr 30 /12/2021 5/1/ 2022 8/ 2 /2022 ώρα 10 Π.Μ.

7. Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες (133.000,00) € ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

9. Παραλαβή τευχών:
Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχης www. http://messolonghi.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2

Μελέτη_signed

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_signed

8_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-4412_2016_signed

4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ _4412_2016.doc-teliko_signed

Δημοσίευση στο Facebook