Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Υπηρεσία ετήσια ασφάλισηοχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2022», σύμφωνα με την από 02/02/2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Τεύχος 147 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4782/2021. Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό: δεκαπέντε χιλιάδων εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ (15.655,00€) και θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6252, 20.6253, 35.6253 και 10.6253 «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 163/2022 (ΑΔΑ:9ΘΙΨΩΡΖ-Υ3Ο), 164/2022 (ΑΔΑ:ΨΛΤ9ΩΡΖ-Ω7Σ), 165/2022 (ΑΔΑ:96ΩΥΩΡΖ-ΘΦΘ) και 166/2022 (ΑΔΑ:6Ξ57ΩΡΖ-5ΨΖ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1 αντίστοιχα, και θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2022.
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 24/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι, 1ος όροφος, Τ.Κ:30200 και e-mail: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr ή gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr .

Θα πρέπει να αναγράφονται :

Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ( Πρωτόκολλο Δήμου ) Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο, Τ.Κ: 30200ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την δαπάνη με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»Προϋπολογισμού μελέτης: 15.655,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη 24/02/2022 και ώρα: 10.00 π.μ. «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της από 02/02/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται πλήρως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση
– αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016): Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της) Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση
εταιρίας).

4.Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).

5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

6. Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης “ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται στο Taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικότητας δραστηριότητας τους

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά
υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας: α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016. ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την από 01-02-2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. στ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων

10. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εμπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθμό 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα του παρόντος στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.messolonghi.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 2631360983-987 (κ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή – Σακαβέλα Γεωργία)

 

Ο Δήμαρχος
Λύρος Κώστας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Δημοσίευση στο Facebook