ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω εκτάκτων αναγκών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

  1. την την αριθμ.πρωτ.: 1352/1.3.2022 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. με ΑΔΑ:6ΕΓ746ΜΤΛΒ-6ΣΞ) με την οποία παρατάθηκε για 6 μήνες και μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2022 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για το Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 20 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν.
  4. Την αριθμ. 96/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΞΝ1ΩΡΖ-ΠΗΓ) περί προσλήψεως δεκαεφτά (43) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου .
  5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί (αριθ,πρωτ.:10793/1.3.22 & 13019/15.3.22 Βεβαιώσεις πίστωσης).

 

                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη σαράντα τριών (43) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων  αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως κάτωθι:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 3.2022

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΟΧ

ΥΔ N1599 12μηνης απασχόλησης (1)

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ (1)

Δημοσίευση στο Facebook