Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως:

  •  της υπ’ αριθμ. 64/2022 (ΑΔΑ:6ΦΨΑΩΡΖ-ΜΛΔ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί κατάρτισης όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας ,υγιεινής & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για ένα έτος » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 33.870,96 € χωρίς ΦΠΑ (42.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής διακήρυξης της Ο.Ε.,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
  • του Θεσμικού και Ειδικού Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης άνω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της διακήρυξης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ,υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου » για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και τον Δημοσυντήρητων Φορέων (Δ/νση Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου ) καθώς και τις Δομές (Παροχή Βασικών αγαθών :Κοινωνικό

Παντοπωλείο .Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά άρθρο με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, με τους παρακάτω όρους

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook