ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                                        «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου»
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                             Κωδικός ΟΠΣ 5041752
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                Υποέργο 1
Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31                                                                          ΕΡΓΟ: Προμήθεια απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων
Τ.Κ.: 30200                                                                                                     Αριθμός Μελέτης :  39 / 2021
Μεσολόγγι
ΤΗΛ: 2631363320
ΦΑΞ: 2631025041
Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος
Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr
 

    

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως:

 

 • Την υπ’ αριθμ. 510/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΕΔΩΡΖ-Ψ95) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
 • Τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής διακήρυξης της Ο.Ε.,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
 • του Θεσμικού και Ειδικού Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης άνω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της διακήρυξης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ

 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η προμήθεια ταξινομείται υπό τους εξής αριθμητικούς κωδικούς: CPV 34144512-0.

Συνολικός προϋπολογισμός: 260.080,65 € άνευ ΦΠΑ (62.419,35€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΥΑ (ΦΕΚ 3075 Β’). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες (4) από την υπογραφή της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ .

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της παρούσας. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δίνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι της διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7132.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

 

 1. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και της ανωτέρω παραγράφου 2 της παρούσας, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του συστήματος .

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη  https://nepps.eprocurement.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 158213
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/04/2022 ώρα 10:00 π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06/05/2022 ώρα 17:00 π.μ

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/τοu ως άνω Συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).

 1. Παροχή διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης.
 2. Δημοσιότητα: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης Σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://messolonghi.gov.gr/. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφημερίδες.
 3. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο.
 4. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
 1. να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 2. να πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.8 της διακήρυξης.
 • να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
  • Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά:

5.3.1   Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).

Τα ως άνω ζητούμενα στοιχεία (έκταση, είδος συμμετοχής, αμοιβή, εκπρόσωπος) δηλώνονται καταρχάς στα Ε.Ε.Ε.Σ. των μελών της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2.2.9.1 της παρούσας και αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προτελευταία παράγραφο του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης.

5.3.2   Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (παρ. 2 και 3 άρθρου 19 Ν.4412/16)

5.3.3   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (παρ. 4 άρθρου 19 Ν.4412/16)

 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το (2) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται δεκτή.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης .

 1. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , 1ος όροφος,  Μάριος Λύτρας email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr, τηλ: 2631363320, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και για ό,τι δεν αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι της Διακήρυξης.

 

 

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

07. Περίληψη Διακήρυξης

02. Τεχνική Περιγραφή Οχημάτων_signed

2022-04-06 17945 Όροι Διακήρυξης 22PROC010351130_signed

document

 

Δημοσίευση στο Facebook