ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ:
20824/20-4-2022
Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 2631360983,987

Πληροφορίες : Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,

Email : panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr


Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού

για την προμήθεια «υγρών καυσίμων Νομικών του Προσώπων του Δήμου Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου για τα έτη 20222023»

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την < Προμήθεια υγρών
καυσίμων Νομικών του Προσώπων & των Σχολικών Επιτροπών για τα έτη 2022
2023 >, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα:

Για τα Καύσιμα ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους,
όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την περιοχή του Νομού
Aιτ/νίας ,
για το σύνολο των ειδών της ομάδας ανά φορέα. Το ποσοστό αυτό μπορεί να
είναι και αρνητικό ,χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 294.829,92 με ΦΠΑ
24%.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι 4 ομάδες:


Ομάδα Α) Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης ) των υπηρεσιών του φορέα
με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 με ΦΠΑ 24%.


Ομάδα Β) Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο Κίνησης ) των υπηρεσιών του φορέα
νομικό πρόσωπο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,
εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 με ΦΠΑ 24%.


Ομάδα Γ) Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης) των υπηρεσιών του φορέα
νομικό πρόσωπο Α/θμια Σχολική Επιτροπή , εκτιμώμενης αξίας 143.100,00 με
ΦΠΑ 24%.


Ομάδα Δ) Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης) των υπηρεσιών του φορέα
νομικό πρόσωπο Β/θμια Σχολική Επιτροπή , εκτιμώμενης αξίας 96.729,92 με ΦΠΑ
24%.


Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων με (CPV): 091321004,091341008.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό για τις Ομάδες ΑΔ
(ΚΑΥΣΙΜΑ) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των καυσίμων για
όλους τους φορείς ή για το σύνολο των καυσίμων ανά φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο φορέα
επιθυμούν ήτοι:


1) Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , 2)
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 4ης Γεν Αιτ/νιας , 3) Α/θμια Σχολική
Επιτροπή, 4) Β/θμια Σχολική Επιτροπή, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα
ποσότητα των καυσίμων του κάθε φορέα.


Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στην υπ ́αριθμ. 8/16032022 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Οικ/κων
Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΟΤΑ Α ́βαθμού),
Δ/νση: Σταυροπούλου 31 ,Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι , αρμόδιοι υπάλληλοι για
πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Σακαβέλα Γεωργία ,Καλτσούλα Ελένη
,τηλ.:2631360983,987 ,
Email:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος
Iεράς Πόλης
Μεσολογγίου και τα Νομικά του Πρόσωπα . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα
βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 20222023 των φορέων
και ειδικά για τις Σχολικές Επιτροπές από τις λειτουργικές δαπάνες του ιδίου έτους,
για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)σύμφωνα με τα ανφερόμενα στον Ν.4412/2016 ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)» ως εξής :


Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Εφημερίδα Ε.Ε :12042022

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :21042022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :21042022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :23052022

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι
τουλάχιστον έξι (6)μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

ύψους 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων
ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31122023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα
κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, υπέρ του εκάστοτε φορέα , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016
και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.messolonghi.gov.gr
, όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 158304

Η αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων έγινε την 12/04/2022.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

Δημοσίευση στο Facebook