ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Ημερομηνία:    16-05-2022

ΔΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                                                                         Αριθ.  πρωτ.:   24910

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31 – Μεσολόγγι – 30 200

Τηλέφωνο & Φαξ: 26313-63454

Πληροφορίες:  Περιστέρης Νικόλαος

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για τη χορήγηση δύο (2) προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο που θα διατεθούν από το  Δήμο I.Π. Μεσολογγίου.

 

                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ) του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α/05-11-21) « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Την υπ΄αριθμ. 225/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π.Μεσολογγίου: “Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου”.
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.353176/10437/2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Καθορισμού αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους Δήμους της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 5. Την υπ΄ αρίθμ. 78/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, και την με αρ. πρωτ. : 54268/2096/18-4-2016 επικύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ. 11 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-10) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 7. Την υπ’αριθ. 11188/21 Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

8.Την υπ’αριθ. 169/2022 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου περί χορήγησης δύο προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης  στο στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Ι Π.Μεσολογγίου για παρασκευή και διάθεση προχείρων γευμάτων (Έψηση καλαμποκιού)

 

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

 

Τη χορήγηση  δύο (2) προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου για παρασκευή και διάθεση προχείρων γευμάτων, με διάρκεια από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο, όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα  για πώληση-έψηση καλαμποκιού πλησίον του Λιμένα Μεσολογγίου και εκτός της χερσαίας ζώνης του, θέσεις (θ.1) και (θ.2).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 Δικαιούχοι των προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του  Ν. 4849/2021, είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ .

Προκρίνονται τα άτομα τα οποία διαθέτουν  τον περισσότερο χρόνο ανεργίας , σε περίπτωση ισοβαθμίας (ίδιο χρόνο ανεργίας ) τα άτομα με το μικρότερο εισόδημα και σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας  διενεργείται  κλήρωση . Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 

  Οι ενδιαφερόμενοι, για την απόκτηση προσωρινής θέσης  στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου ( 51 του  Ν. 4849/2021), στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου (Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων, Δημαρχείο, Σταυροπούλου 31) , εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών συνολικά από την ανάρτηση στο διαδίκτυο της παρούσας προκήρυξης, δηλαδή μέχρι και 31-05-2022, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  να αποφανθεί για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επί των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, να προβεί στις προβλεπόμενες κληρώσεις και να εισηγηθεί προς την Οικονομική Επιτροπή την προέγκριση  της χορήγησης των αδειών στους δικαιούχους  . Αυτά δε είναι:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 2. Κάρτα ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ.
 3. Βεβαίωση για τη διάρκεια της ανεργίας
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους (2021)
 5. Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη από την Υπηρεσία μας) του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την θέση ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης, η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 7. Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου.

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων (με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας (προέγκριση), την οποία θα παραλάβουν,  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση έκδοσης της άδειας και τα οποία κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος.
 2. Δύο φωτογραφίες.
 3. Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
 4. Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Από την ημερομηνία έγκρισης της προέγκρισης από τον Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών κατάθεσης των λοιπών δικαιολογητικών  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την χορήγηση της βεβαίωσης χορήγησης θέσης . Σε περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος της άδειας  δεν προσέλθει  στο ανωτέρω χρονικό διάστημα , η διαδικασία της χορήγησης συνεχίζεται με τον  επόμενο  κατά σειρά δικαιούχο, εάν υπάρχει .

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

 

Αναπλήρωση

Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την  σύζυγο,  από  αδυναμία  προσέλευσης  του  αδειούχου  για  λόγους  υγείας.  Με  την υποβολή στον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης  όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση   που   ο  αδειούχος   στερείται   των   συγγενικών   προσώπων   των   ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

Επιτρέπεται η αναπλήρωση για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. Και από τον/ την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο, με σφραγίδα του  φορέα .

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της δικαιούχου , τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης.

γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.

δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κτλ).

ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

 

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.

Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθεται:

Πιστοποιητικό  υγείας για την διάθεση τροφίμων – ποτών.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διάρκεια της χορήγησης είναι προσωρινή με  δραστηριοποίηση από Ιούνιο έως  και Σεπτέμβριο .

Ο κάτοχος της σχετικής βεβαίωσης  επιτρέπεται να δραστηριοποιείται  μόνο στην  θέση που  έχει  καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο .

  Το τέλος για τους τελικούς κατόχους των θέσεων  όπως  ορίστηκε με την 225/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  είναι   150,00 €/μήνα και θα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και θα αναρτηθεί στους πίνακες δημοσιεύσεων του Κεντρικού Δημαρχείου, και των Δημοτικών Ενοτήτων Οινιαδών και Αιτωλικού.

Επίσης θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο κτίριο του Δημαρχείου, Σταυροπούλου 31 από το Αυτοτελές τμήμα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου .

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δημοσίευση στο Facebook