ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά χεριών) στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με την από 17-03-2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση της  προμήθειας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ.3 & 120 του Ν.4412/2016 καθώς και του άρθρου 128 του Ν.4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.         Μάσκες προστασίας FFP 2

 

            CPV: 33157100-6

Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει:

Nα είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001.

Nα  να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.

 

 

 

 

 

2. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ  ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ –ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ   ΔΙΑΛΥΜΑ  ΤΖΕΛ  (συσκευασία  4λίτρων ).

         CPV:33741300-9

Να είναι αντισηπτικό σκεύασμα χεριών και δέρματος ευρέως φάσματος και με  περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη  ≥70% (WHO Guidelines 2009)

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο

Να διατίθεται σε φιάλη των  4 λίτρων

Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. ως φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα

Το προσφερόμενο σκεύασμα να πληροί την οδηγία EN 1500

Η παρασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001

Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά.

3. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ  ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ –ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ   ΔΙΑΛΥΜΑ  ΤΖΕΛ  με μηχανισμό  απλικατέρ  αντλίας  (συσκευασία   1000 ml ).

         CPV:33741300-9

Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα τζέλ με αντλία έγχυσης (συσκευασία   1000 ml ).Το αλκοολούχο  διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ περιεκτικότητα αιθυλικής αλκοόλης  80% ν.ν

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€)
1.  

 

70.6631.06

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 6.635,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.635,00

(με Φ.Π.Α. 24% & 6%)

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός το ποσό: έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ (6.635,00€) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6631.06: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά χεριών) στο πλαίσιο λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  προμήθειας έχει εκδοθεί α)η υπ’ αριθ. 605/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΘΑΗΩΡΖ-ΙΓ8) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2022.

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 16/06/2022  και ώρα 10:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου, (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι, 1ος όροφος  Τ.Κ:30200 και e-mail: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr ή  gsakavela@2607.syzefxis.gov.gr

 

Θα πρέπει να αναγράφονται :

Προς τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ( Πρωτόκολλο Δήμου )

Δ/ΝΣΗ: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο, Τ.Κ:30200

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19»

 

Προϋπολογισμού μελέτης: 6.635,00€ (με Φ.Π.Α. 6% & 24%)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Πέμπτη 16/06/2022 και ώρα: 10.00 π.μ.

               «Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Η προσφορά θα γίνει αποδεκτή, εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα αποτελεί τεκμήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας και τα αποδέχεται πλήρως. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.

Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  του ΚΗΜΔΗΣ  (άρθρο 120 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση – αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 .
 3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων που να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υ.Δ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν.4605/2019. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία έκδοσης έως τριών (3) μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς .
 6. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 7. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (άρθρο 75παρ.2 του Ν.4412/2016)- με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
 8. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό-ΓΕΜΗ-ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ) με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς -άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 9. Εκτύπωση της καρτέλας ΄΄Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης΄΄ από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται στο Taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικότητας δραστηριότητας τους.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθμό  7/2022  Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Μέσα στον ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες επί της τεχνικής έκθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, τηλ: 2631360983-987 (κ. Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή – Σακαβέλα Γεωργία).

Ο Δήμαρχος

Λύρος Κώστας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δημοσίευση στο Facebook