ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Γκιάφη Μαρία

Ταχ. Δ/νση :Σταυροπούλου 31 –  30200 – Μεσολόγγι

Τηλ: 2631360988-910

 

 

 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 1/07/2022

              

               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω εκτάκτων αναγκών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

  1. την την αριθμ.πρωτ.: 1352/1.3.2022 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. με ΑΔΑ:6ΕΓ746ΜΤΛΒ-6ΣΞ) με την οποία παρατάθηκε για 6 μήνες και μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2022 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για το Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 20 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν.
  4. Την αριθμ. 261/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 9902ΩΡΖ-ΔΣΞ) περί πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου .
  5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί (αριθ,πρωτ.:31566/15.6.2022 Βεβαίωση πίστωσης).

                                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων  αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ 69Ψ5ΩΡΖ-ΒΝΛ

Δημοσίευση στο Facebook