ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

Μεσολόγγι

ΤΗΛ: 2631363320

ΦΑΞ: 2631025041

Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος

Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr

«Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης»

του Τοπικού Προγράμματος της Προσέγγισης CLLD/ LEADER της ΟΤΔ

«ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 40.322,58 (χωρίς ΦΠΑ)

 

Με την συγχρηματοδότηση του

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό Ανοικτό  (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια  με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης», συνολικού  προϋπολογισμού 50.000 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 26/07/2022 ώρα 17:00 π.μ  στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 08/07/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού, ποσού  806,65€. Η εγγύηση συμμέτοχής πρέπει να έχει ισχύ επί τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί µε την προσφορά, σε μορφή αρχείου pdf, και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμές ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή της.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.messolonghi.gov.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 160603), μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 26/07/2022 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος  υπάλληλος : Λύτρας Μάριος τηλ. 2631363320).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

Δείτε αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook