ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

 

 

 

Ι.Π.Μεσολογγίου, 6/07/2022

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 1188/2021 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 8-11-2021 έως και 8-11-2022 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ  882 / 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν αντιμισθία η οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 που έχουν κυρωθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 9Αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Τ.Β΄/ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΓΠ 191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Τ.Β/20-3-2014) όμοια απόφαση για τον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 34.416 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος ΙΠ Μεσολογγίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως 5 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και έως 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 9. Την αριθ. 59633/ εγκ.82/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ
 10. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΦΕΚ αριθμ. 524/ Τ.Β΄/29-2-2012)

11.Την αριθ. 1188/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΖ5ΩΡΖ-ΖΨ8) απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 8-11-2021 έως και 8-11-2022 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 1. Την αριθ. 783/2022 (ΑΔΑ: 6ΞΚ8ΩΡΖ-Τ5Υ) απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 1188/2021 Α.Δ.
 2. Την αριθ. 881 /2022 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής της από 6.7.2022 αίτησης παραίτησης του άμισθου Αντιδημάρχου Σωτηρακόπουλου Γεωργίου.

14.Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών  του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί-συμπληρώνει την αριθ. 1188/2021 απόφαση Δημάρχου,  ως εξής:

 • ως προς το σκέλος Β, Ορίζει τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, Μπαλαμπάνη Δημήτριο του Γεωργίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και παραγωγικών τομέων, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας  και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας των Αντιδημάρχων, ήτοι έως και 8-11-2022, μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αναφερόμενες  αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη και εποπτεία του τομέα Φυτικής Παραγωγής του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής καθώς και του Γραφείου Αλιείας  του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού,
 • Την ευθύνη και εποπτεία της Δ/νσης ΚΕΠ, όπως αυτή περιγράφεται στον ΟΕΥ του Δήμου,
 • ως προς το σκέλος Α παραγρ.5, τροποποιεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καραπάνου Νικόλαου του Κων/νου, ως εξής:
 • Την ευθύνη και εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός του τομέα Φυτικής Παραγωγής του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής καθώς και του Γραφείου Αλιείας η οποία έχει εκχωρηθεί στον προαναφερόμενο άμισθο Αντιδήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1188/2021 Απόφαση Δημάρχου ΙΠ Μεσολογγίου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και εάν δεν υπάρχει ημερήσια σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και στο «Διαύγεια ».

Κοινοπ:

1)      κ.κ. Αντιδημάρχους

2)      κ Προϊσταμένους Δ/νσων Οργανικών Μονάδων Δήμου (για ενημέρωση του Προσωπικού αρμοδιότητάς τους

3)  Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού

4)  Δημοτική Ενότητα Οινιαδών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΥΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021_2022

 

Δημοσίευση στο Facebook