ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας

Ανακοινώνει την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύει
3. Την αριθμ. 7/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί προσλήψεως προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 221852/18-10-2018 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (02) μήνες για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας, σύμφωνα με την αριθμ. 7/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 221852/18-10-2018 απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Φύλακες- Ζυγιστές)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: δύο (2) άτομα

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. (ΑΡΘΡ. 21 ΠΑΡ. 6 Ν 2190-1994).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 16 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Φύλακες- Ζυγιστές)
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 Ν.2527/97)

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά ή τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη )

5. Βεβαίωση ΙΚΑ περί απόδοσης αριθμού μητρώου και πρώτης εγγραφής

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει: α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συνδέσμου, στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, γ) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιτωλικού και Οινιάδων, δ) στα γραφεία των κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ε) στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Χάλκειας, ζ) στα γραφεία του ΚΕΠ της Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας, η) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας (Σταυροπούλου 31- Ιερά Πόλη Μεσολογγίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 22-10-2018 έως και 29-10-2018 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ


 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ


 

Δημοσίευση στο Facebook