ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 13-07-2022

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37228

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

Ταχ. Κωδ.:30200

Τηλ.:26313 63337

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης στην παραλία ‘’ΛΟΥΡΟΣ’’  Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ & παραλία ‘’ΔΙΟΝΙ’’ Κ. ΚΑΤΟΧΗΣ Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με λήξη των συμβάσεων την 31.12.2022 σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β΄  1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

α)Την υπ’ αριθμ. 284/2022 (ΑΔΑ:Ρ71ΚΩΡΖ-ΚΔΠ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

β)Το υπ’ αριθμ. 58904 ΑΠΑ 2022/13-07-2022 έγγραφο της  Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: Γνωμοδότηση επί του σχεδίου των όρων διακήρυξης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με δημοπρασία για τις παραλίες «Λούρος» και «Διόνι» Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζονται στους κατωτέρω  πίνακες :

Α. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

 

Α/Α ΘΕΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
1. ΑΙΤΩΛΡ3

Παραλία Λούρος Δ.Ε. Οινιαδών

 

 

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ256047,7336 Ψ4243022,7721 Χ256048,2515 Ψ4243025,7271 Χ256053,1764 Ψ4243024,8640 Χ256052,6585 Ψ4243021,9090

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ256043,2109 Ψ4243013,4145 Χ256092,4603 Ψ4243004,7817 Χ256094,1865 Ψ4243014,6312 Χ256044,9367 Ψ4243023,2623

κωδικός 176-GR2310001-EZΔ

κωδικός 187- GR2310015-ΖΕΠ

 

 Β. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  Δ. Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ

 

Α/Α ΘΕΣΗ  ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
1. «ΝΕΑ ΘΕΣΗ»

Παραλία Διόνι

Δ.Ε. Οινιαδών

Α. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ

Χ=246617,71 Ψ=4248334,99

Χ=246609,78 Ψ=4248335,65

Χ=246611,76 Ψ=4248342,26

Χ=246619,70 Ψ=4248341,60

Β. ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Χ=246602,50 Ψ=4248359,46

Χ=246596,55 Ψ=4248336,97

Χ=246618,38 Ψ=4248334,33

Χ=246624,33 Ψ=4248358,14

 

κωδικός 176-GR2310001-EZΔ

κωδικός 187- GR2310015-ΖΕΠ

 

Οι ανωτέρω παραχωρούμενοι χώροι απεικονίζονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη στο παράρτημα της διακήρυξης  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ημερομηνία και Τόπος Δημοπράτησης :

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25-07-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9.00 π.μ. – ώρα λήξης 10.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  (Σταυροπούλου 31 – Μεσολόγγι).

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται φάκελος με τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικώς στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 284/2022 (ΑΔΑ:Ρ71ΚΩΡΖ-ΚΔΠ) Α.Ο.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι στα τηλέφωνα 26313 60964/63337 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διακήρυξη

6ΛΓΘΩΡΖ-64Β(2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

Δημοσίευση στο Facebook