ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για το χρονικό
διάστημα από 26-7-2022 έως και 25-7-2023 -Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 932 / 2022
Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
(ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44
του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί
να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων
του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 524/29.2.2012/Β΄) όπως ισχύει
3. Την ανάγκη ορισμού εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία, τον
συντονισμό και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου και ειδικότερα της δομής «Παροχής Βασικών Αγαθών» – Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου ΙΠ Μεσολογγγίου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει για το χρονικό διάστημα από 26-7-2022 έως και 25-7-2023 τον κ.
Σωτηρακόπουλο Γεώργιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, για τα
θέματα που αφορούν την λειτουργία και την διαχείριση της δομής «Παροχής
Βασικών Αγαθών» – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π Μεσολογγγίου
Εξουσιοδοτεί τον κ. Σωτηρακόπουλο Γεώργιο να υπογράφει τα προβλεπόμενα από τη
ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική
λειτουργία της δομής
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διάυγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

62ΓΑΩΡΖ-Ρ7Υ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΤΕΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook