Έναρξη υποβολής των αιτήσεων από την 1η έως και την 10η Αυγούστου 2022.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 29-7-2022         

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 39996        

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Χ. 1/2022

 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.
  5. Την υπ’ αριθ. 55472/23.7.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3327) για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.
  6. Την υπ’ αριθμ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  7. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ∆ήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» .
  8. Τις ανάγκες των Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
  9. Την υπ’αριθμ.299/22.7.2022 (ΑΔΑ: Ρ68ΟΩΡΖ-6ΡΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 46 ατόμων μερικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Ι.Π.Μεσολογγίου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Διδακτικό έτος 2022-2023
Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων

6 ώρες ημερησίως

12
Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων

4 ώρες ημερησίως

26
Καθαριστές-στριες Σχολικών μονάδων

3 ώρες ημερησίως

8

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση,  το έντυπο αίτησης  και τις οδηγίες συμπλήρωσής του στα κάτωθι συνημμένα αρχεία

1) ΩΜΩΦΩΡΖ-ΥΔ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2) Αίτηση-–-Υπεύθυνη-Δήλωση-του-υποψηφίου

3)Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

Δημοσίευση στο Facebook