ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : 254
CPV: 30213300-8, 30232110-8, 30121100-4, 30230000-0, 30121410,0

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

(συνολικού ποσού 28.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 27/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .
Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/11/2018 , ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ) –Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο Μεσολόγγι , ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και που είναι εγκατεστημένοι σε:

Α) Κράτος-Μέλος της Ευρώπης
Β) Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
Γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Tα έγγραφα της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
1. Στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου : www.messolonghi.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή, όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.


Ο Δήμαρχος

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η-Υ

ΜΕΛΕΤΗ

 

Δημοσίευση στο Facebook