ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:30-08-2022

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:44702

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΣΙΝΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχοντας υπόψιν:

 

1.Το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2.Το Προεδρικό Διάταγμα 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει.

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΔ) όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 634 του Α.Κ.
  3. Το άρθρο 178 του Κ.Δ. Κ.  (Ν.3463/2006),   σύμφωνα   με   το   οποίο  οι Δήμοι  και  οι κοινότητες οφείλουν   να  διατηρούν, να  προστατεύουν  και  να  διαχειρίζονται  την  κάθε  είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.
  4. Το άρθρο 5 του ΒΔ.24-9/20-10-58 όπως ισχύει.

7.Τις αποφάσεις 7/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΨ0ΩΡΖ-ΞΗΚ) του Συμβουλίου της Κοινότητας Κατοχής, 1/2022 (ΑΔΑ: 6Σ0ΦΩΡΖ-ΖΦΧ) του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεοχωρίου και το υπ’ αριθμ. 27382/26-05-2022 έγγραφο του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεσινίου.

  1. Την υπ’ αριθμ. 22/2022 (ΑΔΑ: 6Ι2ΠΩΡΖ-7ΙΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 1188/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΖ5ΩΡΖ-ΖΨ8) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων όπως ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθ. 70/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΣ0ΩΡΖ-ΘΣΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί έγκρισης καθορισμού των θέσεων και εκτάσεων βοσκής και της εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
  4. Την υπ’ αριθ. 252/2022 (ΑΔΑ:6ΖΡΧΩΡΖ-ΖΟΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης και βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και η υπ’ αριθμ. 266/2022 (ΑΔΑ:9Η1ΜΩΡΖ-3Α9) συμπλήρωση αυτής.

12.Το υπ’ αριθμ. 39805/28-07-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών που διεξήχθη την  26η Ιουλίου 2022.

13.Την υπ’ αριθμ. 315/2022 Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω515ΩΡΖ-Ξ2Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης  «έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση – εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2022»

 

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση  βοσκήσιμης γης στις Κοινότητες Κατοχής, Νεοχωρίου και Λεσινίου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για τα αδιάθετα αγροτεμάχια που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 315/2022 Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω515ΩΡΖ-Ξ2Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31 – 1ος όροφος) την 13-09-2022,  ημέρα Τρίτη , ώρα έναρξης 10.00 π.μ. – ώρα λήξης 11.00 π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες αγροτεμαχίων έχουν  οι δημότες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 252/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧΩΡΖ-ΖΟΜ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ. 266/2022 (ΑΔΑ:9Η1ΜΩΡΖ-3Α9) συμπλήρωση αυτής καθώς  και την υπ’ αριθμ. 35982/07-07-2022 Διακήρυξη Δημάρχου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του συνολικού (ετήσιου) ενοικίου σύμφωνα με την τιμή εκκίνησης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5, της υπ’ αριθμ. 252/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΡΧΩΡΖ-ΖΟΜ)  απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι (τηλ. 26313 60964/63337) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων (της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://messolonghi.gov.gr/) και  στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

 

Μετά το πέρας της 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας και στην περίπτωση που προκύψουν αδιάθετα αγροτεμάχια θα επαναληφθεί και 2η επαναληπτική  δημοπρασία  την 27-09-2022, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

 

62Η2ΩΡΖ-3ΚΘ(2) 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Ω515ΩΡΖ-Ξ2Α 315-2022 ΟΡΘΗ

Διακήρυξη (ΑΑ)

Δημοσίευση στο Facebook