Δημόσια Γνωστοποίηση ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ακολουθεί η δημόσια γνωστοποίηση στο συνημμένο αρχείο  με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2022 (ΑΑ) (1)-1

Δημοσίευση στο Facebook