ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

Τ.Κ.: 30200

Μεσολόγγι

ΤΗΛ: 2631363320

ΦΑΞ: 2631025041

Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος

Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

«Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Ιερής Πόλης  Μεσολογγίου»

Κωδικός ΟΠΣ 5041752

Υποέργο 2, Υποέργο 3

ΕΡΓΟ: Προμήθεια καφέ κάδων

Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Αριθμός Μελέτης :  71 / 2020

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καφέ κάδων και προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 88.498,80 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» Κωδικός ΟΠΣ 5041752

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Διαγωνισμός 172167 – CPV: 34928480-6, 42914000-6

Τμήμα 1: Προϋπολογισμός 48.870,00 χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα 2: Προϋπολογισμός 22.500,00 χωρίς ΦΠΑ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/09/2022 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/10/2022 και ώρα 15:00

Αποσφράγιση Φακέλων: 01/11/2022 και ώρα 10:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) Κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2631363320 αρμόδιος υπάλληλος Λύτρας Μάριος.

 

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed

Μελέτη 71-2020_signed

2022-09-15 Όροι Διακήρυξης (ΑΑ)

2022-09-20 48434 Περίληψη Διακήρυξης 96ΓΓΩΡΖ-ΑΒΘ

 

 

Δημοσίευση στο Facebook