ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπύλου 31

Ταχ. Κώδικας: 30200

Πληροφορίες: ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Τηλέφωνο: 26313-63336

Fax: 26310-25041

e-mail: bassi@2607.syzefxis.gov.gr

Τίτλος Προμήθειας

“Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων”

 

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο – Πόροι Δήμου

Προϋπολογισμός: €234.416,00 (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε.: 20.647326.13

CPV: 44613400-4, 42414400-5

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €234.416,00 (με ΦΠΑ 24%) και αφορά την προμήθεια έντεκα (11) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου (ομάδα 1) και την προμήθεια δύο (2) μηχανισμών υδραυλικού γερανού επί δύο απορριμματοφόρων οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων (ομάδα 2).

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες επιθυμούν αλλά υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, για όλη την ζητούμενη ποσότητα κάθε Ομάδας.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
  3. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
  4. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.647326.13 του προϋπολογισμού του Δήμου.
  5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.740,76 ευρώ για την Ομάδα 1 και 1.040,00 ευρώ για την Ομάδα 2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
  8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://messolonghi.gov.gr/.
  9. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

Κώστας Λύρος

 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 173448   “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Δημοσίευση στο Facebook