ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταυροπούλου 31

Τ.κ. –  30200 – Μεσολόγγι

 

 

 

 

Ιερά Πόλη  Μεσολογγίου 30/09/2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου»

 

    Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41/παρ.2.1 του Ν.4325/2015 .
  3. Την αρίθμ. 362/2022 (ΑΔΑ:Ω5ΚΗΩΡΖ-ΞΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, αναφορικά με πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 156366/30-9-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:ΨΗΟ9ΟΡ1Φ-4ΙΚ) .
  4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 46591/9-9-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου εφτά (7) ατόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Οκτωβρίου 2022, ως εξής:

 

Ειδικότητα:  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, εφτά (7)  άτομα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανατιθέμενων καθηκόντων .

 

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Ειδικότητα αρ.

ατόμων

Ειδικά τυπικά προσόντα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)

 

Γ.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από την Υπηρεσία), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,

2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),

3. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία).

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: work@2608.syzefxis.gov.gr  από 3 Οκτωβρίου έως και 5 Οκτωβρίου  2022.

  

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ   

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΥΔ N1599 12μηνης απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10.2022 (ΑΑ)

Δημοσίευση στο Facebook