ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Μεσολόγγι  05-10-2022

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                                                                                               Aρ.πρωτ.:51931

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                 

Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο

Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

Τηλ.: 2631360983-987

ΦΑΞ: 2631025041

 

                   Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

για την μίσθωση Δήμο  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου  

 

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη  Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης ) μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου  ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Σταυροπούλου  31-Ραδιομέγαρο , μέχρι και την 03-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο χώρος να είναι ισόγειος και να έχει εμβαδόν «ωφέλιμης» επιφάνειας περίπου 140 τ.μ.(καθαρά) +/- 5%. Να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της  Δημοτικής Ενότητας του Μεσολογγίου   του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , σε κεντρική οδό ή κοντά σε κεντρική οδό και πλησιέστερα κατά το  δυνατό στο δημαρχείο στην έδρα του Δήμου επί της οδού Σταυροπούλου 31 να έχει πρόσοψη σε υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο και άμεση πρόσβαση σε αυτό (είσοδο σε αυτόν).καθώς και σε κοντινή απόσταση από στάση λεωφορείων. Η μίσθωση θα διαρκέσει πέντε  έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης- θέρμανσης , που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των

κοινών μισθώσεων].

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο,1ος όροφος ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Αρμόδιοι υπάλληλοι Ελένη Καλτσούλα ,Παναγιωτοπούλου  Λαμπρινή ,Τηλέφωνο 2631360983,987.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

Α.Π ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Δημοσίευση στο Facebook