ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

Μεσολόγγι, Τ.Κ.: 30200

ΤΗΛ: 2631363320

ΦΑΞ: 2631025041

Πληροφορίες: Λύτρας Μάριος
Email: mlytras@1426.syzefxis.gov.gr

 
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

 Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 49.600,00 €.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ Προμηθειών και Υπηρεσιών www.promitheus.gov.gr (Α/Α Διαγωνισμού 176141), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι  εγκατεστημένα σε κράτη – μέλη της Ένωσης, του Ε.Ο.Χ., σε τρίτες χώρες υπό προϋποθέσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/11/2022 ώρα 15:00 π.μ

Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ (800,00 €). Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63320, fax 2631025041 αρμόδιος Λύτρας Μάριος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

Περίληψη Διακήρυξης 22PROC011505367

ΜΕΛΕΤΗ 18-2022_signed

Όροι Διακήρυξης 22PROC011497662

Δημοσίευση στο Facebook