Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό (κάτω των ορίων ) για την < Προμήθεια «επιβατικού οχήματος για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου » , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά )
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € με ΦΠΑ 24% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 25.900,50 +ΦΠΑ 24% 6.216,12 € +Ε.Τ.Τ 7.883,38€)

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων με (CPV): 34100000-8/αυτοκίνητα ,οχήματα .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄αριθμ. 20/21-06-2022 τεχνική μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΟΤΑ Α΄βαθμού), Δ/νση: Σταυροπούλου 31 ,Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι , αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή ,Καλτσούλα Ελένη ,τηλ.:2631360983,987 , E-mail:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Iεράς Πόλης Μεσολογγίου . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. (Κ.Α 10.7132.01 ) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για τον οποίο έχει εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ.απόφασης 1218/2022).

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)σύμφωνα με τα ανφερόμενα στον Ν.4412/2016 ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)» ως εξής :

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :16-11-2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :17-11-2022
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :06-12-2022

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερών . Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους .

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.messolonghi.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :176845.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Δημοσίευση στο Facebook