Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου διακηρύσσει ότι: τίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Μπότσαρη και λοιπών χώρων στο Μεσολόγγι για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ψυχαγωγίας «Λούνα παρκ» και παγοδρομίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χριστούγεννα -Πρωτοχρονιά 2022-2023, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 503/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΡ3ΩΡΖ-Δ6Φ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα

 

Ημερομηνίες Δημοπράτησης

 

Α. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31 – 2ος όροφος) την 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη , ώρα έναρξης 9.30 π.μ. – ώρα λήξης 10.30 π.μ..

Β. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την 19-12-2022 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

– Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που ζητούνται στη διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς.

-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 7, της υπ’ αριθμ. 503/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΡ3ΩΡΖ-Δ6Φ) απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας στην οδό Σταυροπούλου 31 στο Μεσολόγγι (τηλ. 26313 60964/63337) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων (της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://messolonghi.gov.gr/) καθώς και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ λούνα παρκ παγοδρόμιο (ΑΑ)

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ _ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ (ΙΡΙΔΑ)

 90Η7ΩΡΖ-Σ2Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δημοσίευση στο Facebook